مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (83), سال (2010-1) , صفحات (101-120)

عنوان : ( مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختلاف آنها با یکدیگر )

نویسندگان: رحیمه ببرکته شمشیری , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محمدبن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی(م.460ق.) و احمدبن علی نجاشی(م450ق.) دو تن از عالمان سرشناس رجالی نزد شیعه، و هر یک دارای اثر یا آثاری چند در علم رجال هستند. کتاب الرجال و الفهرست اثر شیخ طوسی و فهرست اسماء مصنفی الشیعه اثر نجاشی هر سه در زمره کتابهای اصلی رجالی شیعه قرار گرفته اند. در این نوشتار برآنیم تا مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی را از منظرهای گوناگون بررسی نماییم و ارتباط یا عدم ارتباط فهرست نجاشی با فهرست و رجال شیخ و بالعکس را مورد ارزیابی قرار دهیم.

کلمات کلیدی

, شیخ طوسی , نجاشی , رجال , فهرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019839,
author = {ببرکته شمشیری, رحیمه and جلالی, مهدی},
title = {مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختلاف آنها با یکدیگر},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {41},
number = {83},
month = {January},
issn = {1010-4992},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {شیخ طوسی ، نجاشی ، رجال ، فهرست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختلاف آنها با یکدیگر
%A ببرکته شمشیری, رحیمه
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]