سومین همایش قرآن سفینة النجاة عصر , 2010-12-16

عنوان : ( جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش ومنزلت علم همراه با عمل در دین مبین اسلام ودر قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.بطوری که علم درکنار ایمان ومکمل آن تلقی شده استوخداوند منان به اهل ایمان اگر درجه ای می بخشد برای اهل علم درجاتی را درنظر گرفته است. دراین مقاله به بررسی وتحلیل علم همراه با عمل پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, علم, عمل, قرآن کریم, روایات, ارزش ومنزلت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019840,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات},
booktitle = {سومین همایش قرآن سفینة النجاة عصر},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {علم، عمل، قرآن کریم، روایات،ارزش ومنزلت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات
%A اکبری, صاحبعلی
%J سومین همایش قرآن سفینة النجاة عصر
%D 2010

[Download]