علوم و صنایع کشاورزی, دوره (24), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (252-257)

عنوان : ( بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV) )

نویسندگان: بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , ناهید گرایلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV)طی تابستان 1386 تعداد 530 نمونه از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی جمع آوری شد . نمونه برداری به دو صورت جمع آوری گیاهان دارای علایم کوتولگی، زرد شدن یا روشن شدن رگبرگ، ضخیم و شکننده شدن برگها و همچنین به روش تصادفی جهت تعیین پراکنش انجام شد . برای ش ناسایی عامل این ویروس از روش های سرولوژیکی DAS-ELISAو مولکولی RT-PCRاستفاده شد و نهایتاً در گیاهان بیمار با علایم مذ کور، ویروس زردی چغندرقند(BYV) استفاده شد و نهایتاً در گیاهان بیمار با علایم مذ کور، ویروس زردی چغندرقند بر روی ژل آگارز 1 درصد مشاهده شد . وجود این ناحیه ت کثیر شده در نمونه های آلوده، نشان از آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق بررسی شده دارد . بر اساس نتایج ب ه دست آمده ، شهرستان های تربت حیدریه با 17 درصد و نیشابور با 8 /درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی را دارا بودند. متوسط میزان پراکنش BYVدر استان خراسان رضوی در این سال، 10 درصد تعیین شد.

کلمات کلیدی

, RT-PCR , DAS- ELISA , Beet Yellows
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019841,
author = {ذبیح نیا مقدم, بی بی عطیّه and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and گرایلی, ناهید},
title = {بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {252--257},
numpages = {5},
keywords = {RT-PCR ،DAS- ELISA ،Beet Yellows Virus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV)
%A ذبیح نیا مقدم, بی بی عطیّه
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A گرایلی, ناهید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2010

[Download]