حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (122-127)

عنوان : ( بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV) )

نویسندگان: ناهید گرایلی , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی ویروس موزاییک چغندرقن د در استان خراسان رضوی در تابستان 1386 نمونه برداری از بوته های دارای علایم موزاییک، لکه های نکروتیک و پیچیدگی برگهای میانی از مزارع چغندرقند صورت گرفت و همچنین جهت تعیین پراکنش این ویروس در سطح استان نمونه مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید. جهت استخراج DAS-ELISA برداری تصادفی انجام شد . نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از آزمون مربوطه ساخته و برای cDNA استفاده شد. سپس با استفاده از آغازگر اختصاصی PEG ی ویروس از برگهای آلوده از روش رسوب با 6000 RNA 658- بر روی ژل آگارز 1 درصد مشاهده شد. وجود این ناحیه bp به اندازه RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت . باند محصول واکنش RT-PCR انجام تکثیر شده در نمونه های آزمایشی، آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق مورد بررسی ت أیید می کند. نتایج بدست آمده نشان داد که متوسط میزان 14 درصد می باشد . آلودگی در همه شهرستان های مورد / در استان خراسان رضوی ، از 530 نمونه جمع آو ری شده در این سال، 9 BtMV پراکنش مطالعه به نسبت های مختلف وجود داشت و بیشترین میزان آلودگی مربوط به شهرستان فریمان بوده است.

کلمات کلیدی

, ویروس موازییک چغندرقند, RT-PCR , DAS- ELISA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019842,
author = {گرایلی, ناهید and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and ذبیح نیا مقدم, بی بی عطیّه},
title = {بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {122--127},
numpages = {5},
keywords = {ویروس موازییک چغندرقند، RT-PCR ،DAS- ELISA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV)
%A گرایلی, ناهید
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A ذبیح نیا مقدم, بی بی عطیّه
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]