حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (218-221)

عنوان : ( ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: اعظم یوسفی , ناصر پنجه که , محمد حاجیان شهری , محمد سالاری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت ارزیابی وقوع بیماری غربالی و عوامل مؤثر د ر شدت آن از مناطق عمده پرورش ارقام تجاری درختان میوه هسته دار نمونه برداری به عمل از باغات آلوده جداسازی گردید. برای تعیین نحوه زمستانگذرانی قارچ در اندامهای (Wilsonomyces carpophilus) آمد. قارچ اصلی عامل غربالی زمستانگذران، شستشوی جوانه ها و به دنبال آن س انتریفیوژ آنها و کشت لکه ها روی محیط غذایی صورت گرفت و معلوم شد که قارچ در جوانه ها به صورت میسلیوم و کنیدی و در سرشاخه ها به صورت میسلیوم به سر می برد . ارزیابی بیماری در مناطق مختلف نشان داد که واکنش ارقام هسته دار به این بیماری در داخل یک اقلیم، ثابت است اما در مکانهای مختلف با یکدیگر فرق می کند.

کلمات کلیدی

, شدت بیماری , زمستانگذرانی, درختان میوه هسته دار, خراسان رضوی , Wilsonomyces carpophilus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019843,
author = {اعظم یوسفی and ناصر پنجه که and محمد حاجیان شهری and محمد سالاری and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {218--221},
numpages = {3},
keywords = {شدت بیماری ، زمستانگذرانی، درختان میوه هسته دار، خراسان رضوی ،Wilsonomyces carpophilus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی
%A اعظم یوسفی
%A ناصر پنجه که
%A محمد حاجیان شهری
%A محمد سالاری
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]