حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (1-7)

عنوان : ( بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini )

نویسندگان: مرتضی قربانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعدادی گونه گیاهی به منظور اثر ضد قارچی آنها بر روی رویش شعاعی و جوانه زنی اسپور قارچ عامل پژمردگی و ،Fusarium oxysporum F.SP. CUMINI بوته میری زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عصاره های آب سرد و متانولی گیاهان مختلف آماده شد و تأثیر آنها بر روی عامل بیماری ب ا استفاده از روش های قرص کاغذ صافی آغشته به عصاره گیاهی و غذای مسموم و بخار عصاره گیاهی بررسی آزمایش گردید، سپس تأثیر عصاره های گیاهی و عصاره برگی (Trachyspermum copticum) بر روی بیماری در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت . در این میان عصاره بذری گیاه خوردانه با روش های قرص کاغذ صافی و غذای مسموم به طور مؤثری بر (Rheum ribes) و عصاره گل ریواس (Lavandula angustifolia) اسطوخودوس به طور مؤثری بر (Mentha polegium) رویش شعاعی و جوانه زنی اسپور قارچ مورد آزمایش اثر بازدارندگی نشان دادند. بخار عصاره های خوردانه و پونه رویش شعاعی قارچ عامل بیماری اثر بازدارندگی داشتند. آزمایشات گلخانه ای حاکی از آن ست که عصاره خوردانه ،اسطوخودوس و ریواس به ترتیب به 37 و 15 درصد شدت بیماری بوته میری زیره سبز را کاهش می دهند.

کلمات کلیدی

, فرآورده های گیاهی, اثر ضد قارچی, عصاره آب سرد, عصاره متانولی, بوته میری زیره سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019866,
author = {مرتضی قربانی and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز},
title = {بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {فرآورده های گیاهی، اثر ضد قارچی، عصاره آب سرد، عصاره متانولی، بوته میری زیره سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini
%A مرتضی قربانی
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]