پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (153-162)

عنوان : ( تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک )

نویسندگان: گلنار قیامتی , علیرضا آستارائی , غلام رضا زمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با چهار تیمارآزمایشی گوگرد (یک تن در هکتار) ٬ کمپوست زباله شهری (20 تن در هکتار) ٬ مخلوط کمپوست زباله شهری و گوگرد ( مخلوط کردن گوگرد به نسبت 10 درصد با کمپوست )و شاهد(بدون کود) بر روی گیاه چغندرقند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عملکرد زیست تودة گیاه چغندر قند در تیمار کمپوست حداکثر شد. عملکرد ریشة چغندر قند در تیمارهای کمپوست کمتر از گوگرد کمتر از مخلوط کمپوست و گوگرد کمتر از شاهد بود. تیمار مخلوط کمپوست و گوگرد دارای کمترین مقدار pH بود که احتمالا بدلیل واکنش اسیدی هر یک از دو ماده کمپوست و گوگرد است. هدایت الکتریکی خاک در تیمار مخلوط کمپوست و گوگرد بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر تیمارها دارا بود. درصد کربن آلی خاک تیمار کمپوست و تیمار مخلوط کمپوست و گوگرد درمقامهای اول و دوم اهمیت بودند. کاتیونهای پتاسیم محلول و کلسیم و منیزیم محلول در تیمار مخلوط کمپوست و گوگرد حداکثر مقدار را دارا بوده، در حالیکه کاتیون سدیم محلول در تیمار کمپوست حداکثر شد. آنیونهای سولفات و کلر محلول در تیمار مخلوط کمپوست و گوگرد حداکثر شد. درصد ازت کل خاک تیمارهای کمپوست و گوگرد در مقایسه با سایر تیمارها حداکثر شد، در حالیکه مقدار فسفر خاک بترتیب در تیمارهای کمپوست زباله شهری، گوگرد و مخلوط کمپوست و گوگرد مشاهده شدند. مخلوط کمپوست و گوگرد حداکثر فراهمی عناصر غذایی ماکرو در خاک و جذب توسط گیاه را ایجاد نمودند.

کلمات کلیدی

, کمپوست زباله شهری, گوگرد, خصوصیات خاک, چغندر قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019868,
author = {گلنار قیامتی and آستارائی, علیرضا and غلام رضا زمانی},
title = {تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {153--162},
numpages = {9},
keywords = {کمپوست زباله شهری، گوگرد، خصوصیات خاک، چغندر قند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک
%A گلنار قیامتی
%A آستارائی, علیرضا
%A غلام رضا زمانی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]