علوم محیطی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-6) , صفحات (95-106)

عنوان : ( اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل )

نویسندگان: علیرضا آستارائی , ثمانه آریابد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیرابة زباله دارای عناصر کم مصرفی است که می تواند مورد استفاده گیاه قرار بگیرد . عناصر کم مصرف در حد کفایت برای چرخة رشد گیاه لازم است و نقش مهمی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارند. اثر شیرابة زباله بر رشد و غلظت عناصر کم مصرف آهن ، مس ، روی ، منگنز گیاه فلفل قرمز با 4 تیمار (صفر ، 20% ، 40% ،60% حجمی شیرابه به آب) هر کدام با 3 تکرار به صورت طرح کاملاً تصادفی در آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت . بیشترین زیست توده تازة گیاه در تیمار شیرابة 40% مشاهده شد که نسبت به شاهد 86% افزایش داشت . بیشترین ارتفاع بوته نیز در این تیمار مشاهده شد که نسبت به شاهد افزایشی معادل 107% داشت . افزایش درصد شیرابه تا 40% تأثیر مثبتی بر تعداد شاخه های فرعی ایجاد شده در بوتة فلفل داشت به طوری که بیشترین تعداد شاخه های فرعی با 80%افزایش در تیمار شیرابة 40% نسبت به شاهد مشاهده شد. مقادیر آهن ، مس و منگنز در گیاه با افزایش درصد شیرابة مصرفی روند افزایشی داشتند به طوری که تیمار 60% شیرابه نسبت به شاهد به ترتیب 6% ، 31% و 6% افزایش نشان دادند. اما با وجود تفاوت های موجود بین تیمارهای آزمایشی ، اختلاف در سطح احتمال 5% معنی دار نشد . بیشترین مقدار آهن ، مس و منگنز خاک بعد از برداشت گیاه ، در تیمار آزمایشی 60% مشاهده شد که احتمالاً مقدار و تجمع زیاد عناصر آهن ، مس و منگنز در گیاه این تیمار به دلیل محدودیت در رشد گیاه و غلظت بالای نمک و عناصر میکرو در خاک می باشد . مقدار روی در گیاه نیز با افزایش درصد شیرابة مصرفی افزایش داشت به طوری که تیمار 60% شیرابه افزایش معنی داری معادل 46% نسبت به شاهد نشان داد . بیشترین مقدار روی در خاک نیز بعد از برداشت گیاه در تیمار آزمایشی 60% مشاهده شد که مقدار و تجمع روی بالا در گیاه احتمالاً به دلیل غلظت بالای روی در خاک این تیمار است . به طور کلی کاربرد شیرابه تا سطح 40% حجمی شیرابه به آب برای گیاه فلفل در این آزمایش اثرات مثبتی در پارامتر های رشدی گیاه داشت و بر اساس استاندارد های توصیه شده در خصوص سمیت عناصر کم مصرف در خاک ، مقادیر آهن ، مس ، منگنز و روی در خاک آزمایشی پایین تراز حد مجاز بوده و کاربرد آن در خاکهای آهکی با توجه به هدایت الکتریکی خاک و مقاومت گیاه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, تغذیه گیاهی, فلفل, آهن, مس, منگنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019870,
author = {آستارائی, علیرضا and آریابد, ثمانه},
title = {اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل},
journal = {علوم محیطی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-1324},
pages = {95--106},
numpages = {11},
keywords = {تغذیه گیاهی، فلفل،آهن، مس، منگنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل
%A آستارائی, علیرضا
%A آریابد, ثمانه
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2008

[Download]