پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2008-3) , صفحات (19-28)

عنوان : ( تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود )

نویسندگان: مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد الی به عنوان اصلاح کننده های خاک نظیر پیت و ورمی کمپوست در افزایش تهویه، نفوذ آب، ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی خاک موثر است. به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود آزمایشی با 4 تیمار آزمایشی: 1- خاک + 3 درصد پیت (PS)، 2- خاک استریل شده + 3 درصد پیت (SPS)، 3- خاک + ورمی کمپوست به نسبت 6:1 (VCS) و 4- شاهد (C) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر درصد جوانه زنی، تعداد شاخه و تعداد غلاف در بوته در تیمار مخلوط خاک و پیت استریل به دلیل جلوگیری از اثرات سوئ میکروبی مشاهده گردید . در تیمار مخلوط خاک و پیت استریل ارتفاع بوته کاهش یافت، در حالیکه وزن خشک اندام های هوایی در بوته و وزن خشک دانة نخود در بوته نسبت به شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد. اگر چه در تیمارهای ورمی کمپوست و پیت احتمالا به علت رقابت گیاه با میکرواورگانیسم هادر اوایل آزمایش تاحدودی رشد گیاه شامل ارتفاع، تعدادشاخه، وتعداد غلاف در بوته را کاهش داد. اما کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک غلاف و وزن دانه در بوته به دلیل فراهمی بیشتر عناصر غذایی این تیمار نسبت به سایر تیمارها شد.

کلمات کلیدی

, پیت, ورمی کمپوست, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019872,
author = {اسکندری تربقان, مهرنوش and آستارائی, علیرضا},
title = {تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {5},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {19--28},
numpages = {9},
keywords = {پیت، ورمی کمپوست، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود
%A اسکندری تربقان, مهرنوش
%A آستارائی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]