علوم دانشگاه تهران, دوره (36), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (119-128)

عنوان : ( چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) )

نویسندگان: علی نظافت , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در برش مورد مطالعه با 283 متر ضخامت شامل تناوبی از سنگ آهک های نازک، متوسط و ضخیم لایه تا توده ای است . در این م طالعه 28 جنس و 25 گونه فرامینیفر بنتیک شناسایی شد که بر اساس پخش و پراکندگی عمودی آن ها چهار زون تجمعی مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به پراکندگی عمودی فرامینیفرها و زون های تجمعی شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه الیگوسن (روپلین- چاتین) – میوسن پیشین (آکی تانین- بوردیگالین) در نظر گرفته می شود. بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی تعداد 10 ریز رخساره در سازند آسماری شناسایی گردید. این ریز رخساره ها در سه محیط رسوبی اصلی شامل بخش کم عمق دریای باز، سد و لاگون نهشته شده اند. روند گسترش ریز رخساره ها حاکی از آن است که سازند آسماری در یک رمپ هموکلینال تشکیل شده است.

کلمات کلیدی

, حوضه زاگرس, سازند آسماری, چینه نگاری زیستی, فرامینیفرهای بنتیک, الیگومیوسن, ریز رخساره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019885,
author = {نظافت, علی and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {36},
number = {1},
month = {November},
issn = {1016-1058},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {حوضه زاگرس، سازند آسماری، چینه نگاری زیستی، فرامینیفرهای بنتیک، الیگومیوسن، ریز رخساره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)
%A نظافت, علی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2010

[Download]