رخساره های رسوبی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (204-216)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای روزن داران و مقایسه آن با برش الگو )

نویسندگان: مرضیه وحدتی راد , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ رخنمون بیشتر ی دارد و سنگ شناسی عمده آن شامل مارن، سنگ آهک مارنی و مارن آهکی خاکستری تا خاکستری متمایل به سبز همراه با 3 افق سنگ آهک گل سفیدی می باشد. ضخامت سازند آبدراز در برش حمام قلعه واقع در جنوب شهر کلات نادری، 583 متر اندازگیری شده و 109 نمونه شامل 83 نمونه سست و نرم و 26 نمونه سنگی و سخت از آن برداشت شده است . در این تحقیق 80 گونه از 40جنس روزنداران پلانکتونیک و بنتونیک و نیز 3 جنس و 3 گونه از غیر روزنداران شناسایی شده است . براساس 5 بایوزون معرفی شده ، سن سازند از دریای اپی کانتیننتال، Heterohelix آبدراز در برش مذکور بخشی از تورونین پیشین سانتونین پسین تعیی ن شده است. در این بررسی، سه فونا شامل مربوط به آبهای عمیق دریای باز شناسایی Globotruncana از فونای دریای کم عمق و فونای کیل دار Globigerinelloides و Hedbergella از فونای دریای کم عمق و فونای کیل دارGlobotruncana مربوط به آبهای عمیق دریای باز شناسایی شده اند.

کلمات کلیدی

, سازند آبدراز, کپه داغ, روزن داران, پلانکتونیک, بنتونیک, تورونین, سانتونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019888,
author = {وحدتی راد, مرضیه and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای روزن داران و مقایسه آن با برش الگو},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {204--216},
numpages = {12},
keywords = {سازند آبدراز، کپه داغ، روزن داران، پلانکتونیک، بنتونیک، تورونین، سانتونین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای روزن داران و مقایسه آن با برش الگو
%A وحدتی راد, مرضیه
%A وحیدی نیا, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2010

[Download]