فقه و اصول, دوره (42), شماره (85), سال (2011-3) , صفحات (67-84)

عنوان : ( هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه )

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا , محمدصادق علمی سولا , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار ابتدا مهمترین اقسام قصد و نیت بررسی شده اند از جمله : 1-قصد روان شناختی و قصد پدیدار شناختی 2- قصد معنایی، قصد مقوله ای، و قصد انگیزشی 3- قصد واقعی و قصد فرضی 4- قصد درونی و قصد بیرونی. سپس انواع مختلف قصدی گرایی از یکدیگر متمایز گشته و توضیح داده شده اند. قصدی گرایی خود می تواند به انواعی تقصیم شود: 1- قصدی گرایی معنایی و قصدی گرایی تفسیری 2- قصدی گرایی واقعی و فرضی 3- قصدی گرایی انحصاری و قصدی گرایی شمولی. در این مقاله در پرتو این تمایز ها نقاط اختلاف و اشتراک دو دیدگاه قصدی گرایی غربی و قصدی گرایی شیعی روشن گردیده است.

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک, قصدی گرایی واقعی و فرضی, قصدی گرایی معتدل و افراطی, قصدی گرایی انحصاری و شمولی, قصدی گرایی اصلی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019890,
author = {عابدی سرآسیا, علیرضا and علمی سولا, محمدصادق and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه},
journal = {فقه و اصول},
year = {2011},
volume = {42},
number = {85},
month = {March},
issn = {2008-9139},
pages = {67--84},
numpages = {17},
keywords = {هرمنوتیک، قصدی گرایی واقعی و فرضی، قصدی گرایی معتدل و افراطی، قصدی گرایی انحصاری و شمولی، قصدی گرایی اصلی و عصری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A علمی سولا, محمدصادق
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2011

[Download]