بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (146-157)

عنوان : ( تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , کوروش شجاعی نوفرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات محدودیت رطوبتی برعملکرد و توزیع ماده خشک بین اندام های هوایی و ریشه ژنوتیپهای تریتیکاله این آزمایش در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد . تیمارهای ،(Triticosecale×Wittmack) آزمایشی شامل میزان رطوبت ق ابل دسترس خاک در دو سطح شاهد و تنش (به ترتیب آبیاری پس از تخلیه 50 و 75 درصد رطوبت قابل استفاده در بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (Junillo- و 92 ET-79-17 ،ET-82-15 ،ET-82- منطقه ریشه) و چهار ژنوتیپ تریتیکاله ( 8 عملکرد دانه به مقدار 32 درصد شد، اما اثر ژنوتیپ (P<0/ با چهار تکرار اجرا شد . نتایج نشان داد که تیمار محدودیت رطوبتی سبب کاهش معنی دار ( 0 و اثر متقابل تیمارها تاثیر معنی داری در عملکرد نداشتند .وزن خشک کل اندامهای هوایی، وزن خشک ساقه و برگ و نیز سنبله با اعمال تیمار عمق نفوذ ریشه گردید، بطوریک ه تیمار محدودیت (P<0/ محدودیت رطوبتی کا هش یافتند . اعمال تیمار محدودیت رطوبتی سبب کاهش معنی دار ( 01 رطوبتی سبب حدود 16 درصد کاهش در عمق نفوذ ریشه شد . همچنین ژنوتیپ و برهمکنش محدودیت رطوبتیو ژنوتیپ تاثیر معنی داری (بترتیب اما اثر (P<0/ بر عمق ن فوذ ریشه داشتند . وزن خشک ریشه تحت تاثیر تیمارهای محدودیت رطوبتی و ژنوتیپ قرارگرفت ( 01 (P<0/ و 01 P<0/05 متقابل ژنوتیپ و محدودیت رطوبتیبر این صفت معنی دار نبود . اعمال تیمار محدودیت رطوبتی سبب حدود 46 درصد کاهش در وزن خشک ریشه گردید . سطح کل ریشه نیز تحت تاثیر تیم ارهای آزمایشی و اثر متقابل آنها قرار گرفت . نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام های هوایی تحت تاثیر اما تیمار محدودیت رطوبتی بر این صفات اثر معنیدار آماری نداشت. در نهایت ،(P<0/ ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و محدودیت رطوبتی قرار گرفت ( 01 ضمن اینکه از خصوصیات رشدی بهتری در شرایط محدودیت رطوبتی برخوردار بود، شاخص حساسیت به تنش ET-82- نتایج نشان داد که ژنو تیپ 8 کمتری نیز داشت که نشاندهنده حساسیت کمتر و احتمالاً پایداری بیشترعملکرد این رقم در شرایط محدودیت رطوبتی میباشد. (DSI)

کلمات کلیدی

, پایداری, رشد ریشه, شاخص حساسیت به تنش, نسبت ریشه به ساقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019922,
author = {خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and شجاعی نوفرست, کوروش},
title = {تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {146--157},
numpages = {11},
keywords = {پایداری، رشد ریشه، شاخص حساسیت به تنش، نسبت ریشه به ساقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A شجاعی نوفرست, کوروش
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]