بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (398-407)

عنوان : ( پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) )

نویسندگان: وحید سرابی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت دانه ای(Chenopodium album L.) به منظور ارزیابی تأثیر زمان نسبی سبز شدن سلمهتره رقم سینگل کراس 704 در سطوح مختلف تراکم این علف هرز،آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل (Zea mays L.) 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. زمان سبز شدن سلمهتره با سه - تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 85 سطح 14 روز زودتر, هفت روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاکتور اصلی و تراکم این علف هرز با شش سطح صفر، 16 ،12 ،8 ،4 و 20 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ارتفاع، شاخص سطح برگ و مقدار ماده خشک ذرت با ظهور هر چه زودتر و افزایش تراکم سلمهتره کاهش یافت. در مقابل، هر چه زمان ظهور سلمهتره نسبت به ذرت جلوتر بود، شاخص سطح برگ و ماده خشک علف هرز بخصوص در تراکمهای بالا، بیشترین مقدار را داشت. با وجودیکه افزایش تراکم علف هرز سلمهتره باعث کاهش خصوصیات اندازهگیری شده در ذرت شد, ولی روند کاهش در تراکمهای بالای این علف هرز معنیدار نبود. در مجموع با توجه به شیب کاهشی میتوان اظهار داشت که زمان سبز شدن سلمهتره نسبت به تراکم آن تأثیر بیشتری بر رشد ذرت دارد و به ازای تعداد روزهای سبز شدن زودهنگام علف هرز نسبت به ذرت، توان رقابتی ذرت کاهش یافته و افت شدیدی در رشد آن مشاهده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تراکم, زمان نسبی سبز شدن, زیست توده, سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019923,
author = {سرابی, وحید and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7713},
pages = {398--407},
numpages = {9},
keywords = {تراکم، زمان نسبی سبز شدن، زیست توده، سطح برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)
%A سرابی, وحید
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]