پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (5), شماره (1), سال (2005-5) , صفحات (47-52)

عنوان : ( محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی )

نویسندگان: حمد ا.. صالحی , ناصر شاه طهماسبی , محمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی

کلمات کلیدی

, ساختار الکترونیکی , تیتانات باریم, نظریه تابعی چگالی , فاز پاراالکتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019929,
author = {حمد ا.. صالحی and شاه طهماسبی, ناصر and حسینی, محمد},
title = {محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2005},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {1682-6957},
pages = {47--52},
numpages = {5},
keywords = {ساختار الکترونیکی ، تیتانات باریم، نظریه تابعی چگالی ، فاز پاراالکتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی
%A حمد ا.. صالحی
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A حسینی, محمد
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2005

[Download]