کنفرانس فیزیک ایران سال 1389 , 2010-09-11

عنوان : ( بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی )

نویسندگان: مجید ابراهیمی زاده ابریشمی , محمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سنتز گردیدند و در دماهای تکلیس پایین نمونههایی ( x =0/00 ،0/02 ،0/06 ،0/10 ،0/15 ) Zn1-xMnxO در این پژوهش، با استفاده از روش سل- ژل، نانوپودرهای 30-40 تخمین زده شد. بررسی ویژگیهای ساختاری آنها به کمک تحلیل nm ، TEM تک فاز با ساختار ورتسایت به دست آمد. میانگین اندازه ذرات با استفاده از بیان کنندهی حضور ، Zn0/85 Mn0/15O نشان دهندهی افزایش ثوابت شبکه با افزایش حضور منگنز در ساختار بود، ولی رفتار متفاوت ساختاری ، X طیف پراش پرتو 0 تأیید / منگنز با حالتهای گوناگون یونی است. بررسی فازهای ثانویه ی نانوپودرهای تهیه شده در دماهای بالا، حضور فازهای اضافی را در درصد ناخالصی 10 کرد. در نهایت، مشخصهیابی نوری با استفاده از طیف سنجی فروسرخ انجام گردید و تأثیر منگنز بر طیف بازتابش در محدودهی فروسرخ میانی مورد تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, PACS No.61, 81
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019932,
author = {ابراهیمی زاده ابریشمی, مجید and حسینی, محمد},
title = {بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران سال 1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {PACS No.61; 81},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی
%A ابراهیمی زاده ابریشمی, مجید
%A حسینی, محمد
%J کنفرانس فیزیک ایران سال 1389
%D 2010

[Download]