کنفرانس فیزیک ایران سال 1389 , 2010-09-11

عنوان : ( محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 )

نویسندگان: محمد حسینی , طیبه مولاروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ساختار الکترونی ، تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی نانولوله کربنی زیگزاگ ( 13،0 ) به کمک نظریه تابعی چگالی و با استفاده از اصول اولیه مطالعه شده است. ساختار نواری محاسبه شده این نانولوله نشان می دهد که نانولوله کربنی ( 13،0 ) نیمرسانا و دارای گاف انرژی است. توابع اپتیکی نانولوله کربنی ( 13،0 ) برای هر دو راستای میدان اعمالی موازی و عمودی با محور  0/6 در نقطه eV مستقیم در حدود نانولوله محاسبه شده است. تابع دی الکتریک ناهمسانگرد و در راستای میدان اعمالی موازی دارای مقدار بیشتری نسبت به میدان اعمالی 11 و در قطبش عمودی 4 بدست آمده است. اولین، دومین، سومین و / عمودی است. مقدار ثابت دیالکتریک در حالت قطبش موازی 1 3 رخ میدهد. مقدار گاف اپتیکی محاسبه شده eV 2 و /15 ،1/63 ، 0/ چهارمین گذارهای اپتیکی نانولوله کربنی ( 13،0 ) به ترتیب در انرژیهای 64 0/64 ) است. eV) 1/15 بدست آمد، که بیشتر از گاف اپتیکی محاسبه شده در راستای قطبش موازی eV در راستای میدان اعمالی عمودی حدود

کلمات کلیدی

, PACS No.78, 81
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019936,
author = {حسینی, محمد and مولاروی, طیبه},
title = {محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران سال 1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {PACS No.78;81},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0
%A حسینی, محمد
%A مولاروی, طیبه
%J کنفرانس فیزیک ایران سال 1389
%D 2010

[Download]