چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران )

نویسندگان: محمود شهبازی اوروند , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خط 7 مترو تهران انجام شده است. محدودههای مورد مطالعه در W و 7 N بررسی حاضر بهمنظور شناسایی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ایستگاههای7 19 و / دو خاک دستی و طبیعی وجود دارد. سطح تراز آب زیرزمینی در این ایستگاهها به ترتیب در اعماق 5 W و 7 N تهران قرار دارد. در ایستگاههای 7 (C ) آبرفتهای سری4 متری از سطح زمین قرار گرفته است. براساس برخی اطلاعات گردآوری شده از بررسیهای ژئوتکنیکی انجام شده در گستره طرح و بررسی ترانشهها و گودبرداریهای و نیز 5 حلقه گمانه مته ای و 2 چاهک دستی در محدوده (W موجود و حفر 4 حلقه گمانه مته ای و 3 حلقه چاهک دستی در محدوده ساختگاه ایستگاه میدان صنعت ( 7 وضعیت زیرسطحی مصالح در این ایستگاهها تشریح گردیده است. مخاطرات زمینشناسی در ایستگاههای مذکور و عواقب ناشی از آن نیز بررسی گردیده است

کلمات کلیدی

, خصوصیات خاک, مترو, تونل شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019963,
author = {شهبازی اوروند, محمود and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {خصوصیات خاک، مترو، تونل شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران
%A شهبازی اوروند, محمود
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]