پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (8), شماره (2), سال (2008-7) , صفحات (119-132)

عنوان : ( کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , حمید توانا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل رفتار مصرف کننده پایه اقتصاد است. اثبات وجود یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف، فرضیه رفتار عقلایی مصرف کننده را ثابت می کند. بر اساس آنچه که در ادبیات علم اقتصاد وجود دارد تنها یک روش برای بررسی صحت فرض رفتار عقلایی وجود دارد و آن آزمون ترجیحات آشکار شده است. مقاله حاضر وجود رفتار عقلایی را در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف خانوارهای روستایی ایران طی دوره 1361 تا 1384 بررسی می کند. طبق نتایج حاصل شده، در کل داده های مصرف هیچ گونه تناقضی مشاهده نمی شود. ولی در گروه کالاهای کشاورزی تعداد 4 مورد تناقض مشاهده شد که با توجه به آزمون شاخص تعمیمی افریت برای آنها و نسبت دادن این تناقضات به خطای اندازه گیری،‌ فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب داده های مصرف خانوارهای روستایی در خلال سالهای 1361 تا 1384 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

کلمات کلیدی

, اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده, تابع مطلوبیت نئوکلاسیک, تئوری افریت, شاخص تعمیم یافته افریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019971,
author = {همایونی فر, مسعود and حمید توانا},
title = {کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-6768},
pages = {119--132},
numpages = {13},
keywords = {اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده، تابع مطلوبیت نئوکلاسیک، تئوری افریت، شاخص تعمیم یافته افریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی
%A همایونی فر, مسعود
%A حمید توانا
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2008

[Download]