بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (474-485)

عنوان : ( تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L) )

نویسندگان: عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر تولید فزاینده زباله در نتیجه رشد جمعیت شهری و توسعه صنایع، به عنوان یک معضل جدی مطرح است.

کلمات کلیدی

, تنش محیطی, حصوصیات فیزیکوشیمیایی, صفات ریخت زایی, گیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019975,
author = {بیک خورمیزی, عبدالله and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and پارسا, مهدی},
title = {تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {474--485},
numpages = {11},
keywords = {تنش محیطی-حصوصیات فیزیکوشیمیایی-صفات ریخت زایی-گیاهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L)
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A پارسا, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]