هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06

عنوان : The effect of Yoga,Aerobic, Aerobic - Yoga.... ( اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر )

نویسندگان: تکتم امامی کشفی , نصراله جوادیان صراف , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپندارة بدنی دانشجویان دختر

کلمات کلیدی

اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپندارة بدنی دانشجویان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:101998,
author = {امامی کشفی, تکتم and جوادیان صراف, نصراله and سهرابی, مهدی},
title = {The effect of Yoga,Aerobic, Aerobic - Yoga....},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپندارة بدنی دانشجویان دختر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The effect of Yoga,Aerobic, Aerobic - Yoga....
%A امامی کشفی, تکتم
%A جوادیان صراف, نصراله
%A سهرابی, مهدی
%J هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]