رخساره های رسوبی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (11-22)

عنوان : ( مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس )

نویسندگان: محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , مهناز صباغ بجستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، مطالعات پتروگرافی، ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب برای تعیین خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و شرایط آب و هوایی قدیمه ناحیه منشأ ماسه سنگهای اردوویسین کوه راهدار انجام شده است. از نظر پتروگرافی این ماسه سنگها شامل کوارتزآرنایت و ساب لیتارنایت است. همه ماسه سنگها غنی از سیلیس و فقیر از فلدسپات و خرده سنگ می باشند. سیمان این ماسه سنگها شامل سیمان سیلیسی رورشدی، کمی کربنات، هماتیت و کانیهای رُسی است. داده های پتروگرافی نشان دهنده موقعیت چرخه مجدد و کراتون برای این رسوبات است. همچنین داده های ژئوشیمیایی نیز بیانگر منشأ از کوارتزهای رسوبی ماسه سنگهای قدیمی تر است. متوسط اندیس هوازدگی شیمیایی برای این رسوبات در حدود 91 بوده که این خود بیانگر هوازدگی شدید در ناحیه منشأ است. در طی رسوب گذاری این ماسه سنگها شرایط آب و هوایی مرطوب حکمفرما بوده است.

کلمات کلیدی

, مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار, غرب طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019981,
author = {خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and صباغ بجستانی, مهناز},
title = {مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787x},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A صباغ بجستانی, مهناز
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787x
%D 2010

[Download]