متن پژوهی ادبی, دوره (13), شماره (39), سال (2009-6) , صفحات (9-30)

عنوان : ( آشنایی با دستور گویش ایرونی )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دستور و واژگان زبانها و گویشهای بازمانده از زبانهای ایرانی می تواند به شناخت بهتر زبان فارسی هم از نظر واژگان و هم از نظر دستور زبان کمک نماید. در این مقاله ابتدا نظام آوایی گویش ایرونی و سپس اجزای کلام آن به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, گویش ایرونی, حالتهای دستوری, پایانه های صرفی, ستاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020005,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {آشنایی با دستور گویش ایرونی},
journal = {متن پژوهی ادبی},
year = {2009},
volume = {13},
number = {39},
month = {June},
issn = {1735-1170},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {گویش ایرونی، حالتهای دستوری، پایانه های صرفی، ستاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنایی با دستور گویش ایرونی
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J متن پژوهی ادبی
%@ 1735-1170
%D 2009

[Download]