دانش و توسعه, دوره (1), شماره (21), سال (2007-12) , صفحات (245-271)

عنوان : ( بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضوی )

نویسندگان: احمد لطیفیان , حبیب اله دعائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به مطالعه تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیت بر عملکرد مسئولین فروش بیمه ایران می پردازد.هدف از انجام این تحقیق شناسایی جنبه های مختلف فردی و شخصیتی مناسب برای شغل فروشندگی خدمات بیمه می باشد . فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از : بین جنبه های مختلف شخصیتی فرد و عملکرد مسئولین فروش بیمه ایران رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.این تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فروشندگان نمایندگی های بیمه ایران در خراسان رضوی می باشد که دارای 5 سال سابقه کارهستند . از این جامعه تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که در این رابطه پرسشنامه استاندارد شخصیت برن رویتر استفاده شده است. همچنین اطلاعات مربوط به فروش نیز با استفاده از پرسشنامه پایه حاصل گردید.روش آماری بکار رفته در این تحقیق ضریب همبستگی پیرسون بوده است . نتایج نشان داد که بین جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه ایران رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.بر این اساس استفاده ازیافته های روانشناسی در کار بویژه آزمون شخصیت مناسب در عملیات استخدام مسئولین فروش درشرکتهای بیمه پیشنهاد گردیده است

کلمات کلیدی

, شخصیت ـ برتری جویی , اعتماد به نفس ــ برون گرایی ـ درون گرایی – بیمه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020026,
author = {لطیفیان, احمد and دعائی, حبیب اله},
title = {بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضوی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {1},
number = {21},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {245--271},
numpages = {26},
keywords = {شخصیت ـ برتری جویی - اعتماد به نفس ــ برون گرایی ـ درون گرایی – بیمه-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضوی
%A لطیفیان, احمد
%A دعائی, حبیب اله
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]