علوم و مهندسی سطح, دوره (NaN), شماره (10), سال (2011-2) , صفحات (41-49)

عنوان : ( کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , سعید کهربائی , علیرضا صاحب علم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کربن زدایی اثرات نامطلوبی بر خواص مکانیکی فولاد از جمله سختی، مقاومت به سایش و خستگی دارد. از آنجا که تقریبا در فرایند تولید تمامی قطعات تولیدی در صنعت، حداقل یک مرحله عملیات در دمای بالا مانند فورج گرم یا عملیات حرارتی پیش بینی می شود، از نقطه نظر کاربردی تعیین عمق لایه کربن زدایی شده اهمیت ویژه دارد. روش های سنتی جهت تعیین عمق این لایه روش های مخرب شامل متالوگرافی ویا سختی سنجی است که وقت گیر و پرهزینه می باشند. آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده ی موردنظر حساس است، لذا به دلیل تفاوت خواص مغناطیسی لایه کربن زدایی شده با دیگر قسمت های قطعه، می توان از این روش غیر مخرب در تعیین عمق لایه کربن زدایی شده در قطعات فولادی بهره گرفت. در این پژوهش به منظور بدست آوردن عمق های متفاوت از لایه کربن زدایی شده، فولاد CK45 در دمای ℃900 در زمان های متفاوتی قرار داده شده و اندازه این لایه ها با سه روش مشاهدات میکروسکوپی، سختی سنجی و جریان گردابی تعیین گردیده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. در تحقیق حاضر، پارامترهای پاسخ به جریان القایی شامل ولتاژهای اولیه و ثانویه، امپدانس نرماله شده و هارمونیک ها ، مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند.نتایج حاصله نشان دهنده دقت قابل قبول جریان گردابی در مقایسه با دو روش مخرب دیگر می باشد.

کلمات کلیدی

, عمق لایه کربن زدایی شده, آزمون غیرمخرب, آزمون جریان گردابی, امپدانس نرماله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020027,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and کهربائی, سعید and صاحب علم, علیرضا},
title = {کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها},
journal = {علوم و مهندسی سطح},
year = {2011},
volume = {NaN},
number = {10},
month = {February},
issn = {2008-6717},
pages = {41--49},
numpages = {8},
keywords = {عمق لایه کربن زدایی شده، آزمون غیرمخرب، آزمون جریان گردابی، امپدانس نرماله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A کهربائی, سعید
%A صاحب علم, علیرضا
%J علوم و مهندسی سطح
%@ 2008-6717
%D 2011

[Download]