مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2010-2) , صفحات (315-322)

عنوان : ( طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری )

نویسندگان: سیدحسین کاظمی ریابی , میرمجتبی میرصالحی , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش طیف زاویه ای تکراری (IAS) برای طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود یک بعدی (1D-FADOE) توسط ملین و نوردین ارائه شده است. ما این روش را برای طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دو بعدی، گسترش داده و با استفاده از آن چند نمونه قطعه اپتیکی طراحی کرده ایم. نمونه اول یک منشعب کننده 1 به 7 است که یک پرتو تابشی را در مود اصلی، به هفت تار نوری تک مود، با بازده پراش 84 درصد جفت می کند. نمونه دوم یک تخت کننده پرتو گوسی لیزری با بازده پراش 74 درصد و نمونه سوم یک منشعب کننده پرتو 1 به 3 نامتقارن است. نمونه چهارم شامل سه ریز عدسی با فواصل کانونی مختلف است. الگوی مطلوب توزیع شدت برای این نمونه ها در میدان راه نزدیک قرار گرفته است. در ادامه دقت روش تعمیم یافته را با مقایسه نتایج با روش سه بعدی تفاضل محدود در حوزه زمان (3D-FDTD) با شرایط مرزی جاذب PML بررسی کرده ایم. همچنین یک نمونه منشعب کننده 1 به 5 ساخته شده و نتایج آزمایش آن ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, عنصر نوری پراشی دریچه محدود, روش طیف زاویه ای تکراری, شکل دهنده پرتو, 3D-FDTD.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020040,
author = {کاظمی ریابی, سیدحسین and میرصالحی, میرمجتبی and عطاری, امیررضا},
title = {طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {1682-3745},
pages = {315--322},
numpages = {7},
keywords = {عنصر نوری پراشی دریچه محدود، روش طیف زاویه ای تکراری، شکل دهنده پرتو، 3D-FDTD.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری
%A کاظمی ریابی, سیدحسین
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A عطاری, امیررضا
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2010

[Download]