اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (113-119)

عنوان : ( تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) )

نویسندگان: نرجس خواجه روشنایی , محمود دانشورکاخکی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح نظ ام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش میانجامد. با اصلاح تعرفههای آب در بخش کشاورزی، میتوان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذ خیرهسازی آن فراهم گردد . مطالعه حاضر در این راستا، به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از روش تابع تولید در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود . در این روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولید، دو مدل کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته مورد استفاد ه قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر به برآورد دقیق ضرایب توابع نبوده و نمی توان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده نمود . در حالیکه در روش کلاسیک، تابع ترانسلوگ از بین اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محص ول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870 ریال محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, ارزش اقتصادی آب, روش کلاسیک, روش آنتروپی حداکثر تعمیم یافته, گندم, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020054,
author = {خواجه روشنایی, نرجس and دانشورکاخکی, محمود and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {113--119},
numpages = {6},
keywords = {ارزش اقتصادی آب، روش کلاسیک، روش آنتروپی حداکثر تعمیم یافته، گندم، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)
%A خواجه روشنایی, نرجس
%A دانشورکاخکی, محمود
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010

[Download]