آبیاری و زهکشی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2011-1) , صفحات (465-477)

عنوان : ( توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای مادیس )

نویسندگان: محمدرضا کشاورز , مجید وظیفه دوست , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به تأثیر رطوبت خاک در فعل و انفعالات بیولوژیک و رشد و نمو گیاهان، تخمین مقدار رطوبت موجود در منطقه توسعه ریشه ها اهمیت زیادی در پایش خشکسالی کشاورزی دارد. در این تحقیق، به منظور ارزیابی رطوبت خاک به عنوان یک شاخص خشکسالی کشاورزی، نمایه کمبود رطوبت خاک (SWDI:Soil Wetness Deficit Index) با استفاده از داده های ماهواره ای شاخص گیاهی تفاضل نرمال (NDVI) و دمای سطح زمین (LST) توسعه داده شد. بدین منظور داده های ماهواره ای حرارتی و انعکاسی از سنجنده مادیس در سال های 2001 -2000 و 2005-2004 که به ترتیب معرف دو دوره خشک و تر می باشند با گام های زمانی 8 روزه، بر فراز استان اصفهان استخراج گردید. شاخص SWDI در هر دوره بر اساس مقادیر خیسی خاک (SWI)در دوره های 8 روزه که با ترسیم نمودار مثلثی پراکنش نقطه ای بین مقادیر LST و NDVI بدست آمد، تعیین گردید. نتایج بررسی شاخص SWDI نشاندهنده یک دوره عموماً خشک در سال های 01-2000 و یک دوره ترسالی در سال های 05-2004 در منطقه مورد مطالعه می باشد. تعداد تجمعی روز های عموماً خشک (SWDI<0) در دوره 309 روزه 01-2000 حدود 184 روز تخمین زده شد. همچنین تغییرات مقادیر SWDI در دو منطقه تحت کشت دیم و آبی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده وقوع خشکسالی در سال01-2000 در هر دو منطقه تحت کشت و توانایی شاخص SWDI در پایش خشکسالی در زمان های مختلف را به خوبی تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, رطوبت خاک, سنجش از دور, خشکسالی, شاخص کمبود رطوبت خاک, مادیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020061,
author = {کشاورز, محمدرضا and مجید وظیفه دوست and علیزاده, امین},
title = {توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای مادیس},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2011},
volume = {4},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {465--477},
numpages = {12},
keywords = {رطوبت خاک، سنجش از دور، خشکسالی، شاخص کمبود رطوبت خاک، مادیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای مادیس
%A کشاورز, محمدرضا
%A مجید وظیفه دوست
%A علیزاده, امین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2011

[Download]