نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی همبستگی بیماری زایی و تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی خربزه خراسان )

نویسندگان: نوشین شفق , مهدی نصر اصفهانی , ماهرخ فلاح رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ عامل پژمردگی آوندی فوزاریومی خربزه Fusarium oxysporum f.sp. melonis یکی از مهمترین گونه های تغییر پذیر ....

کلمات کلیدی

, خربزه, Fusarium oxysporum f.sp. melonis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020073,
author = {نوشین شفق and مهدی نصر اصفهانی and فلاح رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی همبستگی بیماری زایی و تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی خربزه خراسان},
booktitle = {نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {خربزه، Fusarium oxysporum f.sp. melonis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی همبستگی بیماری زایی و تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی خربزه خراسان
%A نوشین شفق
%A مهدی نصر اصفهانی
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%J نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]