حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (115-118)

عنوان : ( بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: اعظم یوسفی , ناصر پنجه که , محمد حاجیان شهری , محمد سالاری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی در طی سالهای 1386-87، قارچ های Stemphilium ،Penicillium ،Drechslera ،Nigrospora ،Fusarium ،Curvularia ،Altenaria،Ulocladium ،Wilsonomyces و Cladosporiumاز برگ ، میوه و سرشاخه های آلوده درختان هلو، زردآلو، بادام، گیلاس، آلبالو و آلو روی محیط های غذایی MEA ،PDA و WAجداسازی شدند. قارچهایی که بیشترین میزان جداسازی را داشتند، خالص سازی و اثبات بیماریزایی آنها در شرایط نهالستان و آزمایشگاه صورت گرفت. نتایج نشان داد که گونه های قارچی W. carpophilus (Lev.) Adaskaveg, Ogawa & Butler،(Fr. )Keissler A. alternata وU. atrum Preuss به ترتیب اهمیت بیشتری در ایجاد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی دارند.

کلمات کلیدی

, بیماری غربالی, درختان میوه هسته دار, عامل بیماری, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020082,
author = {اعظم یوسفی and ناصر پنجه که and محمد حاجیان شهری and محمد سالاری and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {115--118},
numpages = {3},
keywords = {بیماری غربالی، درختان میوه هسته دار، عامل بیماری، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی
%A اعظم یوسفی
%A ناصر پنجه که
%A محمد حاجیان شهری
%A محمد سالاری
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]