شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران )

نویسندگان: علی تهرانی فر , بهنام اسفندیاری , مهدی زارعی محمدآباد , زهرا نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انار یکی از میوههای قدیمی است که در سالهای اخیر به دلیل اثرات سودمند در سلامتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش آنالیز و مقایسه خصوصیات فیزیکو شیمیایی به همراه فعالیت آنتی اکسیدانتی ده رقم انار کشت شده ایران می باشد. وزن میوه، قطر میوه، طول 36/31_75/18 (%)، 26/29_61/ 16 و(%) 88 /06_44/ میوه، درصد پوست، درصد اریل و درصد آبمیوه به ترتیب حدود (%) 36 204 (گرم) بود. نتایج همچنان نشان داد که میزان مواد جامد محلول از 11 تا /26 _288/52، 70/15_ 81/ 75 ،(میلیمتر) 56 /98_84/ ،(میلیمتر) 71 21 (گرم / 6 تا 44 / 1 (گرم در 100 گرم)، میزان کل قند از 94 / 0 تا 52 / 4، اسیدیته قابل تیتر از 38 / 2 تا 36 / از 87 pH 15/42 (درجه بریکس)، مقدار 26 (میلیگرم در 100 گرم) و کل / 5 تا 91 / 15 (میلیگرم در 100 گرم)، میزان کل آنتوسیانین از 54 / 7 تا 13 / در 100 گرم)، اسید اسکوربیک از 19سنجش شد، که بین DPPH 985 (میلیگرم در 100 گرم) متغیر بود. فعالیت آنتی اکسیدانتی آبمیوه انار با استفاده از روش / 159 تا 42 / فنل از 78 54 بود. این نتایج بیانگر این است که رقم مهمترین عامل ذر تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی انار می / 15/97 تا37 باشد. علاوه بر این نتایج حاضر ممکن است جهت توسعه صنایع فرآوری، انتخاب ژنوتیپهای دلخواه جهت کشت تجاری مفید باشد و باعث کمک به اصلاحکنندگان انار جهت تاسیس و مدیریت ژرم پلاسم انار میشود. کلمات کلیدی: انار، رقم، فیزیکوشیمیایی، کل فنل، فعالیت آنتی اکسیدانتی.

کلمات کلیدی

, انار, رقم, فیزیکوشیمیایی, کل فنل, فعالیت آنتی اکسیدانتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020083,
author = {تهرانی فر, علی and اسفندیاری, بهنام and زارعی محمدآباد, مهدی and نعمتی, زهرا},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انار، رقم، فیزیکوشیمیایی، کل فنل، فعالیت آنتی اکسیدانتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران
%A تهرانی فر, علی
%A اسفندیاری, بهنام
%A زارعی محمدآباد, مهدی
%A نعمتی, زهرا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]