علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (181-199)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز )

نویسندگان: حسین بهروان , رقیه سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضربه بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بودکه به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهدسازمانی با متغیرهای عدالت سازمانی ، استقلال در کار ، فشار نقش، فرصت و ارتقای شغلی و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت وبا مشارکت سازمانی رابطه معنادار ندارد . تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی مهم‌ترین و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی محسوب می شود. درحالی که سایر عوامل مشارکت سازمانی، ابهام نقش ، فشار نقش و استقلال درکار نیز تاثیر مستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیر مستقیم بر تعهدسازمانی دارند.

کلمات کلیدی

, تعهد سازمانی, تعهد مستمر, تعهد عاطفی, تعهد هنجاری, استقلال کاری, فشار نقش, مشارکت سازمانی, فرصت و ارتقای شغلی, ابهام نقش, عدالت سازمانی, شرکت گاز خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020086,
author = {بهروان, حسین and سعیدی, رقیه},
title = {عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-1383},
pages = {181--199},
numpages = {18},
keywords = {تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، استقلال کاری، فشار نقش، مشارکت سازمانی، فرصت و ارتقای شغلی، ابهام نقش، عدالت سازمانی، شرکت گاز خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز
%A بهروان, حسین
%A سعیدی, رقیه
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]