فقه و اصول, دوره (2), شماره (127), سال (2010-12) , صفحات (42-66)

عنوان : ( زکات باطنی از دیدگاه فقهی )

نویسندگان: جواد ایروانی , عباسعلی سلطانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی زکات باطنی از دیدگاه فقهی

کلمات کلیدی

, زکات , باطنی , فقه , اقتصاد اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020095,
author = {ایروانی, جواد and سلطانی, عباسعلی and حسین زاده بحرینی, محمدحسین},
title = {زکات باطنی از دیدگاه فقهی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2010},
volume = {2},
number = {127},
month = {December},
issn = {2008-9139},
pages = {42--66},
numpages = {24},
keywords = {زکات - باطنی - فقه - اقتصاد اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زکات باطنی از دیدگاه فقهی
%A ایروانی, جواد
%A سلطانی, عباسعلی
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2010

[Download]