علوم و صنایع کشاورزی, دوره (24), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (323-334)

عنوان : ( امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی )

نویسندگان: مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با استفاده از داده های مقطع زمانی 210 عضو پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی و بهره گیری از روش آنتروپی، سیاست‎های انگیزشی اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستای توانمندکردن جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که سیاست توسعه و ترویج استفاده از انرژیهای نو برای پخت و پز و استحمام و غیره به منظور کاهش بوته کنی و تخریب مراتع (سیاست سازمان محور) در اولویت اول و سیاست جریمه های نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته ها و چرای مراتع بیش از دامنه بحرانی (سازمان محور) در اولویت آخر می باشند، همچنین سیاست آموزش محور ارائه آموزش و تسهیلات به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور ارائه خدمات و تسهیلات برای جایگزینی دامهای سبک به جای دام سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خانوارها دارند. با توجه به یافته ها، بهره گیری از سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد انگیزه های لازم در جوامع محلی برای موفقیت پروژه ترسیب کربن پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, امکان سنجی, سیاست انگیزشی, ترسیب کربن, خراسان جنوبی و روش آنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020101,
author = {حسن نژاد, مریم and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {323--334},
numpages = {11},
keywords = {امکان سنجی، سیاست انگیزشی، ترسیب کربن، خراسان جنوبی و روش آنتروپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی
%A حسن نژاد, مریم
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2010

[Download]