پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (473-480)

عنوان : ( مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز) )

نویسندگان: سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی بدون اثرات مخرب زیست محیطی عامل افزایش سرعت جوانه زنی و استقرار گندم می باشد . این مطالعه با هدف بررسی اثر اسید هیومیک بر شاخص های جوانه زنی ارقام مختلف گندم در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه 54 و 72 ) میلی گرم در لیتر به همراه شاهد (آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل سه غلظت اسید هیومیک ( 36 مقطر) و دو رقم گندم پاییزه (سبلان و سایونز) و دو رقم بهاره (پیشتاز و چمران) بودند. بذور پس از ضدعفونی، در پتری های با سطوح مشخص اسید هیومیک قرار داده شد و شمارش جوانه زنی تا 8 روز ادامه یافت. نتایج نشان داد که بین غلظت های متفاوت اسید هیومیک در مورد صفات اندازه گیری نتایج همچنین نشان داد که غلظت 54 میلی گرم اسید هیومیک در لیتر. شده به جز درصد جوانه زنی تفاوت های معنی داری وجود دارد0 بیشترین سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه گیاهچه، طول ریشه چه و وزن خشک ساقه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه را به خود اختصاص داد . بهترین غلظت اسید هیومیک برای افزایش . ارقام مختلف در مورد تمام صفات به جز سرعت جوانه زنی با هم تفاوت معنی داری داشتند سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و کاهش متوسط زمان لازم برای جوانه زنی و ، غلظت 54 میلی گرم در لیتر می باشد و رقم پیشتاز وسایونز با داشتن بالاترین میانگین برای صفات مورد اندازه گیری به ترتیب ارقام بهاره و پاییزه با بیشترین پاسخ به اسید هیومیک معرفی می شوند.

کلمات کلیدی

, اسید هیومیک, جوانه زنی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020107,
author = {سبزواری, سمیرا and خزاعی, حمیدرضا and کافی, محمد},
title = {مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {473--480},
numpages = {7},
keywords = {اسید هیومیک، جوانه زنی، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز)
%A سبزواری, سمیرا
%A خزاعی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]