پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (489-500)

عنوان : ( بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill) )

نویسندگان: روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالیسیلیک اسید یا اورتو هیدرکسی بنزوئیک اسید (SA) نقش اساسی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف مثل رشد، نمو گیاه، جذب یون ، فتوسنتز و جوانه زنی ایفا می کند. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر گیاه رازیانه توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری، بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه آن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک 1 درصد ) بود. اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها / 1 و 5 ،0/5 ،0/3 ، 2 و 4 میلی مولار) و شوری در 5 سطح ( 0 ،1/5 ،1 ،0/5 ،0/1 ، اسید در 7 سطح ( () بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساق هچه، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه و نسبت وزن خشک ریش هچه به ساق ه چه معنی دار بود. از بین سطوح سالیسیلیک اسید، پیش تیمار با غلظت 1 میلی مولار بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساق ه چه، وزن 1 میلی مولار بالاترین نسبت وزن خشک ریش ه چه به ساق ه چه را داشت . غلظت بالای / خشک ریشه چه، ساق هچه و گیاهچه را دارا بود و غلظت 5 سالیسیلیک اسید ( 4 میلی مولار) تأثیر معنی داری در صفات مورد بررسی نسبت به شاهد نشان نداد. در زمان عدم تنش شوری پیش تیمار با سالیسیلیک اسید منجربه افزایش معنی داری در صفات مورد بررسی در مقایسه با عدم پیش تیمار نشد، ولی با اعمال تنش شوری، پیش تیمار باعث افزایش معنی دار تمامی صفات مورد بررسی شد. درمجموع نتایجحاصل نشان داد که پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در مناطق مستعد تنش شوری می تواند باعث مقاومت بذر گیاه رازیانه در مرحله جوانه زنی شود

کلمات کلیدی

, اورتو هیدرکسی بنزوئیک اسید, جوانه زنی, پیش تیمار, تنش شوری, رازیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020120,
author = {مرادی, روح اله and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {489--500},
numpages = {11},
keywords = {اورتو هیدرکسی بنزوئیک اسید، جوانه زنی، پیش تیمار،تنش شوری، رازیانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill)
%A مرادی, روح اله
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]