پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-8) , صفحات (415-423)

عنوان : ( ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد )

نویسندگان: احمد نظامی , حسین صداقت خواهی , حسن پرسا , مهدی پارسا , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور ارزیابی خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در کشت پاییزه و در شرایط 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت . در این مطالعه، 9 - آبیاری تکمیلی، آزمایشی در سال زراعی 86 12 به عنوان شاهد (رقم نخود رایج در کشور )، در ابتدای آبان ماه در قالب طرح آماری -60- ژنوتیپ نخود متحمل به سرما به همراه رقم کرج 31 بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و با انجام سه نوبت آبیاری (بلافاصله پس از کاشت، 20 روز پس از آبیاری اول و در زمان گ لدهی)، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج در حالی که شاهد آزمایش در همان مرحله گیاهچ های بر اثر سرما کاملاَ از بین رفت، تفاوت میان ژنوتیپ های متحمل به سرما از نظر خصوصیات اندازه گیری شده شامل طول دوره رویشی، ارتفاع بوته، تعداد و طول شاخ هها در بوته، اجزای عملکرد (تعداد غلاف در بوته ، تعداد همبس تگی بین عملکرد دانه با طول دوره .(p≤0/ دانه در غلاف و وزن 100 دانه) و همچنین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، معنی دار بود ( 05 با 231 گرم در مترمربع، بالاترین MCC مثبت و معنی دار بود. ژنوتیپ 291 ،(r=0/ و گل دهی تا رسیدگی (٭٭ 68 (r=0/ سبزشدن تا گل دهی (٭٭ 71 به ترتیب با 229 و 217 گرم در مترمربع، در رتبه های بعدی قرار گرفتند . با توجه به MCC و 207 MCC عملکرد دانه را داشت و نمونه های 349 میانگین عملکرد نخود در کشور ( 410 کیلوگرم در هکتار)، به نظر می رسد بیشتر نمونه های ارزیابی شده در این آزمایش، از عملکردهای مناسبی در شرایط کاشت پاییزه برخوردار باشند.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, تحمل به سرما, ژنوتیپ نخود, عملکرد دانه, فنولوژی, مورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020140,
author = {نظامی, احمد and صداقت خواهی, حسین and پرسا, حسن and پارسا, مهدی and باقری, عبدالرضا},
title = {ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {415--423},
numpages = {8},
keywords = {اجزای عملکرد، تحمل به سرما، ژنوتیپ نخود، عملکرد دانه، فنولوژی، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد
%A نظامی, احمد
%A صداقت خواهی, حسین
%A پرسا, حسن
%A پارسا, مهدی
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]