پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-8) , صفحات (481-488)

عنوان : ( بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) )

نویسندگان: زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی تأثیر شوری و سیلیسیم بر اجزای عملکرد گیاه خرفه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار 14 و 21 دسی زیمنس بر متر) و دو سطح سیلیسیم (کاربرد (یک میلی مولار سیلیکات سدیم) و عدم کاربرد) با 3 تکرار در گلخانه ،7 ، سطح شوری ( 0 تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال 1387 انجام شد. نتایج نشان داد که هر چند اجزای عملکرد به طور معنی داری تحت تأثیر شوری قرار گرفتند ولی تأثیر شوری روی آنها متفاوت بود، به طوری که تعداد کپسول در بوته کمتر از سایر اجزای عملکرد دانه (تعداد دانه، وزن هزار دانه و وزن کل دانه انشعابات) تحت تأثیر قرار گرفت. کاربرد سیلیسیم در وزن کل دانه انشعابات و همچنین عملکرد کل دانه اثر مثبت معنی داری نشان داد، لیکن در وزن خشک برگ و ساقه اثر معنی داری نداشت. تعداد کپسول در ساقه اصلی، وزن کل دانه در انشعابات و عملکرد دانه در تیمارهای اثر متقابل شوری و سیلیسیم تفاوت معنی داری نشان دادند و در تیمار شاهد با کاربرد سیلیسیم بیشترین مقدار به دست آمد، در واقع افزایش سیلیسیم به محیط رشد گیاه خرفه باعث افزایش عملکرد دانه شده است. با توجه به این نتایج به نظر میرسد گیاه خرفه این پتانسیل را داراست که به عنوان یک گیاه دارویی و همچنین سبزی و حتی علوفه در مناطق دارای منابع آب و خاک شور مورد توجه قرار گیرد. همچنین میتوان از سیلیسیم به عنوان یک عنصر مفید در افزایش عملکرد گیاهان زراعی و همچنین افزایش مقاومت آنها به تنشهای محیطی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, انشعابات, کپسول, هزار دانه, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020142,
author = {رحیمی, زینب and کافی, محمد and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا},
title = {بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {481--488},
numpages = {7},
keywords = {انشعابات، کپسول، هزار دانه، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.)
%A رحیمی, زینب
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]