علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (45-59)

عنوان : ( تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) )

نویسندگان: زهرا کریمیان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپینو Solanum muricatum به‌عنوان یک سبزی میوه‌ای جدید در ایران با نام علمی گیاهی علفی، بوته‌ای و چندساله از تیره سیب‌زمینی است. به‌منظور بررسی اثرات بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی و زایشی گیاه پپینو شامل تعداد انشعابات، سطح برگ، تعداد گل و تعداد میوه در بوته، آزمایشی فاکتوریل (53) بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار به شکل گلدانی در فضای آزاد در مشهد انجام شد. سطوح بستر کشت شامل 5 سطح و تغذیه تکمیلی شامل 3 سطح بود. نتایج این آزمایش نشان داد به جز اثر بستر کشت بر سطح برگ، هر دو تیمار تغذیه و بستر کشت بر صفات رویشی و زایشی پپینو دارای اثر معنی‌دار بودند. اثرات سطوح تغذیه نشان داد که تغذیه هر سه هفته یک‌بار در مقایسه با شاهد (بدون تغذیه) در کلیه صفات و در مقایسه با تغذیه هر یک هفته یک‌بار در صفات تعداد انشعابات و تعداد میوه در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌دار دارد. تغذیه هر یک هفته نیز در کلیه صفات مورد بررسی به جز صفت تعداد میوه، در مقایسه با شاهد در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنی‌داری بود. بررسی اثرات سطوح بستر کشت نشان داد مخلوط خاک معمولی و پیت در صفات تعداد انشعابات، تعداد گل و تعداد میوه با خاک معمولی در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنی‌دار است، همین بستر در صفات تعداد انشعابات و تعداد میوه به‌ترتیب با مخلوط خاک معمولی، ماسه و پیت و همچنین مخلوط خاک معمولی و ماسه در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌دار داشت. اثر بستر کشت بر صفت سطح برگ بوته معنی‌دار نبود.

کلمات کلیدی

, بستر کشت, پپینو, تغذیه, صفات رویشی و صفات زایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020144,
author = {کریمیان, زهرا and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-3099},
pages = {45--59},
numpages = {14},
keywords = {بستر کشت، پپینو، تغذیه، صفات رویشی و صفات زایشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum)
%A کریمیان, زهرا
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A لکزیان, امیر
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]