پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10) , صفحات (622-635)

عنوان : ( تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم )

نویسندگان: علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولیدات گیاهان و تنوع آنها نقش مهمی در گسترش سطوح مختلف تنوع زیستی، بویژه بندپایان، در هر اکوسیستم دارد. به منظور بررسی چگونگی تأثیر گیاهان بر تنوع و فراوانی بندپایان، مطالعه ای در سه منطقه متفاوت از نظر میانگین درجه حرارت و بارندگی سالیانه در شهرستانهای شیروان، مشهد و گناباد روی جامعه گیاهی و بندپایان انجام گرفت. با توجه به تأثیر فعالیت های کشاورزی بر تنوع گیاهان، دو سیستم کشاورزی کم نهاده و پرنهاده گندم و یک سیستم طبیعی در هر منطقه به عنوان اکوسیستم های مورد مطالعه انتخاب شدند. برای تعیین تنوع گیاهان، در مرحله پر شدن دانه های گندم در هر منطقه، نمونه برداری با استفاده از کوادرات و با پنج تکرار از سیستم های مورد مطالعه انجام شد و گیاهان داخل کوادرات مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. نمونه برداری از بندپایان بوسیله تور حشره گیری و از سطح بوته های مزرعه یا منطقه طبیعی و به صورت هفتگی انجام گرفته و غنای گونه ای و فراوانی حشرات و عنکبوت های جمع آوری شده تعیین گردید. فعالیت های کشاورزی غنای گونه های گیاهی را کاهش داد اما تنوع و فراوانی حشرات و عنکبوت ها در سیستم های کشاورزی افزایش یافت. یافته های این پژوهش نشان داد که غنای گونه ای گیاهان ارتباط مستقیمی با غنای گونه ای و فراوانی حشرات و عنکبوت ها ندارد، بلکه زیست توده گیاهان عامل مهم و موثر بر غنای گونه ای و فراوانی کل حشرات، عنکبوت ها و حشرات مفید است. بر اساس نتایج این مطالعه، تولیدات گیاهی در سیستم های کشاورزی و وجود درختان در حاشیه مزارع نقش قابل توجهی در حفظ و بهبود تنوع گونه ای بندپایان و کارکردهای مفید آنها دارد. بنابراین با کاهش غنای گونه ای گیاهان، که در اثر فعالیت های کشاورزی اتفاق می افتد، غنای گونه ای بندپایان کاهش نمی یابد بلکه مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی، بویژه آفت کش ها نقش مهمی در کاهش غنای گونه ای گیاهان و بندپایان در سیستم های کشاورزی دارد.

کلمات کلیدی

, تنوع گیاهان, تنوع بندپایان, فراوانی بندپایان, اثرات متقابل گیاهان- حشرات, سیستم های کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020162,
author = {علیرضا خداشناس and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and صادقی نامقی, حسین and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-1472},
pages = {622--635},
numpages = {13},
keywords = {تنوع گیاهان، تنوع بندپایان، فراوانی بندپایان، اثرات متقابل گیاهان- حشرات، سیستم های کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم
%A علیرضا خداشناس
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A صادقی نامقی, حسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]