سازه و فولاد, دوره (5), شماره (6), سال (2009-9) , صفحات (18-28)

عنوان : ( بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , علی مهراد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیین نام ههای طرح لرزه ای ساختمانها به منظور جلوگیری از تلفات جانی، کنترل خسارت و طرح اقتصادی تدوین م یشوند. مورد استفاده قرار می گیرند.یک (Ductility) و شکل پذیری (Strength) برای این منظور، عموماً ترکیب دو عامل مقاومت تفاوت عمده بین ضوابط آیین نامه ای طرح لرزه ای با برآورد مقاومت لرز های سازه ها این است که طراحی بر اساس آیی ننامه در ناحیة ارتجاعی صورت گرفته در صورتیکه برآورد مقاومت لرزه ای با توجه به رفتار خمیری سازه ها و بررسی مسائلی نظیر مقاومت، شکل پذیری و محل مفص لهای خمیری صورت م یگیرد و به این ترتیب نقاط ضعف سازه ها مشخص می شوند . طبق تحقیق انجام شده در این مقاله بر روی سازه های مورد مطالعه ، بارگذاری استاتیکی معادل کفایت لازم را در برآورد کلیة واکنشهای سازه ای اعم از، تغییر مکان جانبی و نسبی و همچنین برش طبقات دارا می باشد. بنابراین با توجه به اینکه استاندارد 2800 ، برای سازه های منظم با ارتفاع بیش از 50 متراستفاده از تحلیل دینامیکی را الزامی می دارد ، باید بررسی نمود که آیا 0/35 می باشند. در این g سازه های طرح شده با استفاده از تحلیل طیفی قادر به تحمل زلزله های به مقیاس در آمده تا شتاب تحقیق سه سازه دو بعدی 15،20 و 25 ، طبقه با سیستم قاب خمشی که بارگذاری لرزه ای آن با استفاده از طیف طرح استاندارد 2800 انجام شده ، مورد مطالعه قرارگرفته است . آنالیز دینامیکی غیر خطی با استفاده از شتاب نگاشتهای مختلف صورت گرفته و پاسخهای تغییر مکان جانبی و نسبی برای طبقات مختلف محاسبه شده و با مقادیر مجاز آیین نامه مقایسه گردید. همچنین نیاز شکل پذیری طبقات محاسبه و با ظرفیت شکل پذیری طبقات مختلف مورد مقایسه وارزیابی قرار گرفت. شکست موضعی اعضای سازه ای کنترل شده و نهایتاً به بررسی آسیب پذیری سازه های فوق پرداخته شد

کلمات کلیدی

, خسارتهای سازه ای, تحلیل دینامیکی طیفی , تحلیل دینامیکی غیر خطی , نیاز شکل پذیری و شکست موضعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020181,
author = {شریعتمدار, هاشم and علی مهراد},
title = {بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2009},
volume = {5},
number = {6},
month = {September},
issn = {1735-515X},
pages = {18--28},
numpages = {10},
keywords = {خسارتهای سازه ای، تحلیل دینامیکی طیفی ، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، نیاز شکل پذیری و شکست موضعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی
%A شریعتمدار, هاشم
%A علی مهراد
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2009

[Download]