علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (4), سال (2010-1) , صفحات (153-160)

عنوان : ( شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز) )

نویسندگان: مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره برداری از سیستم های منابع آب مستلزم مقادیر بارندگی به عنوان یکی از ورودی های سیستم مخزن سد می باشد. چنان چه طول دوره بارندگی تاریخی کوتاه باشد با استفاده از تولید مصنوعی بارندگی می توان مبادرت به ایجاد توالی استوکاستیکی با طول دوره آماری بلندمدت نمود. این مقاله رویکردی است به شبیه سازی استوکاستیکی توالی های سالانه و ماهانه بارندگی که سعی در ایجاد مقادیری با وابستگی های طولانی مدت آماری و توبع توزیعی مشابه مقادیر تاریخی دارند. بارندگی ماهانه و سالانه در ایستگاه درگز به عنوان ایستگاه باران سنجی سد ایلانجق واقع در خراسان شمالی با طول دوره آماری 15 سال، با استفاده از مدل های استوکاستیکی به طور مناسبی شبیه سازی شده است. فرآیند مارکف مرتبه اول برای تولید جریان سالانه استفاده شده در حالی که از روش فرگمنت برای تولید بارندگی ماهانه استفاده شده است. مقایسه ویژگی های آماری مقادیر شبیه سازی و مقادیر تاریخی و مشابهت های آماری در هر دو مدل ماهانه و سالانه نسبت به مقادیر تاریخی درستی مدل تولید سالانه و ماهانه بارندگی را تأیید می کند. با توجه به شرایط موجود در مسأله (طول دوره آماری کوتاه و ضریب تغییرات بالا)، روش فرگمنت نتایج خوبی را در این مطالعه نشان می دهد که می تواند برتری استفاده این روش را در شرایط نامطلوب تأیید کند.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی بارندگی, مدل ماهانه, روش فرگمنت, مدل سالانه, مارکف مرتبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020191,
author = {حسین پورطهرانی, مینا and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {4},
month = {January},
issn = {1028-3099},
pages = {153--160},
numpages = {7},
keywords = {شبیه سازی بارندگی، مدل ماهانه، روش فرگمنت، مدل سالانه، مارکف مرتبه اول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز)
%A حسین پورطهرانی, مینا
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]