پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (5), شماره (4), سال (2005-12) , صفحات (113-122)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , محمد ملک دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020195,
author = {همایونی فر, مسعود and محمد ملک دار},
title = {بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2005},
volume = {5},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-6768},
pages = {113--122},
numpages = {9},
keywords = {توسعه کشت کلزا، مدل رگرسیونی توبیت، تخمین حداکثر درستنمایی، مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران
%A همایونی فر, مسعود
%A محمد ملک دار
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2005

[Download]