دانشگاه علوم پزشکی اراک, سال (2006-3)

عنوان : مطالعه بافت شناسي روند تکوين پيوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش ( مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش )

نویسندگان: محمد علی زاده نمینی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: بافت بلاستما (Blastema Tissue) گروهی از سلولهای تمایزنیافته ای هستند که در ناحیه پانچ شده لاله گوش خرگوش(pinna ) بصورت حلقوی تشکیل می گردد و قادرند به سرعت تقسیم و متمایز شوند.این سلولها می توانند در پیدایش و تکامل سلول های ناحیه پانچ شده شرکت نموده و آن ناحیه را پس از دو ماه کاملا ترمیم نمایند. این ویژگی در هیچ پستانداردیگری دیده نمی شود . روش کار: تعدادی خرگوش نر نژاد نیوزیلندی (n= 6) با وزن حدود 2-3 کیلوگرم و محدوده سنی 5/2-2 ماهه انتخاب گردیدند . پس از بی حس کردن گوش حیوان با اسپری لیدوکائین , توسط دستگاه پانچ 3 سوراخ به قطر 4 میلیمتر در گوش راست حیوان ایجاد گردید. پس از گذشت 3 روز (بلاستمای 3 روزه) توسط دستگاه پانچ دیگری با قطر 8 میلیمتر حلقه بلاستمائی در شرایط استریل جدا و بلافاصله در ناحیه پشت همان حیوان پس از ایجاد شکافی در منطقه درم قرار داده شده وآنگاه بخیه گردید.سپس در روزهای 9 , 10 , 13 از ناحیه کاشت (پیوند) نمونه برداری شده و مطالعات هیستولوژیکی با استفاده از تکنیک های بافت شناسی و روشهای رنگ آمیزی مختلف از جمله : H&E , PAS , آبی تولوئیدین و پیکروفوشین انجام شد. همزمان با پانچ گوش راست, 1 سوراخ در گوش چپ نیزایجاد شده و قطعه بافتی جدا شده بلافاصله بعنوان گروه کنترل در ناحیه درم پشت همان طرف قرار داده شد . نتایج : بر اساس مطالعات و مشاهدات کیفی و بررسی های کمی و میکروسکوپی در روزهای فوق نشان دادکه در تمامی نمونه هائیکه بافت بلاستما پیوند شده بود (گروه تست)در مقایسه با گروه کنترل (که تنها توده بافتی جدا شده توسط دستگاه پانچ پیوند شده بود)علاوه برافزایش بافت پوششی (اپیدرم) , رگهای خونی , افزایش غدد چربی و فولیکول های موکه در این تحقیق بیشتر مورد توجه بودند بسیار چشم گیر و معنی دار می باشند(05/0 p< ) . یکی از چشم اندازهای اصلی این تحقیق مطالعه پیوند بلاستما به دیگر بافتها و مطالعه فرآیند تکوین بلاستما در موضع مربوط است که به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد. ما در این تجربیات از ویژگیهای بافت بلاستما ی ایجاد شده در لاله گوش خرگوش استفاده نمودیم و در واقع هدف اصلی از این پژوهش مطالعه هیستولوژی توان تکوینی بافت بلاستما در موضع کاشت (ناحیه درم) پشت خرگوش بود .همانطورکه نمودارهای شماره 1و2و3و4 نشان میدهند غدد چربی و فولیکولهای مو تولید شده از بافت بلاستما را به ترتیب بین 27تا49 درصد برای غدد چربی و 17 تا5 /26 درصد برای فولیکول مو نشان می دهد . نتیجه گیری : با توجه به تمامی موارد ذکر شده و ویژگیهای منحصر بفرد بافت بلاستمای گوش خرگوش شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که این بافت بدلیل دارا بودن ویژگی pluripotent میتواند در محل پیوند تحت تاثیر سیگنالهای محیطی قرار گرفته و به بافتهای مختلف تبدیل گردد . واژگان کلیدی: بلاستما ، پیوند ، لاله گوش خرگوش و ترمیم .

کلمات کلیدی

مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102020,
author = {علی زاده نمینی, محمد and مهدوی شهری, ناصر},
title = {مطالعه بافت شناسي روند تکوين پيوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2006},
month = {March},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
keywords = {مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بافت شناسي روند تکوين پيوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش
%A علی زاده نمینی, محمد
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2006

[Download]