علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (55-66)

عنوان : ( استفاده از سطح ویژه بخار- مایع در برآورد تابع هدایت هیدرولیکی )

نویسندگان: سمیرا امیدی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدایت هیدرولیکی خاک یک مؤلفه تعیین کننده درمدل سازی شیوه های جریان آب در خاک و تصمیم گیری مدیریت آب است. در این پژوهش از اطلاعات مربوط به 41 نمونه خاک با 11 بافت مختلف در محدوده شنی، لوم و رسی از بانک خاک UNSODA استفاده شد تا با مورد توجه قرار دادن مفهوم سطح ویژه بخار- مایع اطراف ذرات خاک، تابع هدایت هیدرولیکی خاک (مدل ون گنوختن) تعیین شود. نتایج این پژوهش نشان داد که منحنی سطح ویژه بخار- مایع اطراف ذرات خاک با افزایش مکش در تمام خاک ها صعودی نبوده و رطوبتی که در آن حداکثر مقدار سطح ویژه فصل مشترک بخار- مایع اطراف ذرات خاک به دست می آید می شود معادل با رطوبت باقی مانده نمی باشد، بلکه بسته به خصوصیات منحنی مشخصه رطوبتی هر خاک متفاوت است. نشان داده شد که متغیر فرض کردن لزجت آب اطراف ذرات خاک در محدوده ظرفیت زراعی تا نقطه پژمردگی دائم تأثیر چشم گیری بر روی نتایج محاسبه هدایت هیدرولیکی غیراشباع ندارد. تأثیر متغیر فرض کردن وزن ستون آب در مقایسه با وزن ثابت، منجر به بهبود نتایج می شود.

کلمات کلیدی

, بانک خاک UNSODA, تابع هدایت هیدرولیکی, سطح ویژه بخار- مایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020207,
author = {امیدی, سمیرا and قهرمان, بیژن},
title = {استفاده از سطح ویژه بخار- مایع در برآورد تابع هدایت هیدرولیکی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {3},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {بانک خاک UNSODA، تابع هدایت هیدرولیکی، سطح ویژه بخار- مایع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از سطح ویژه بخار- مایع در برآورد تابع هدایت هیدرولیکی
%A امیدی, سمیرا
%A قهرمان, بیژن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]