اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (13), سال (2010-5) , صفحات (13-29)

عنوان : ( اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L ) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی )

نویسندگان: فرید شکاری , آرش پاکمهر , مهدی راستگو , مریم وظایفی , میر جلیل قریشی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذور ب ا اسید سال یسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو، تحت تنش کم آبی، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت بلوک با سه تکرار در سال 1387 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در 2 سطح (آبیاری منظ م- تنش کمآبی در زمان غلاف بندی) و پرایمینگ ب هوسیلهی اسید سالیسیلیک، به عنوان عامل 2700 و 3600 میکرو مولار) بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،1800 ، فرعی در پنج سطح (صفر، 900 صفات نشان داد که اثر آبیاری و اسید سالیسیلیک بر روی تمام صفات، معنی دار بود . از سو ی دیگر اثر متقابل ،a آبیاری با اسید سالیسیلیک تنها برای محتوای نسبی آب برگ ، سرعت فتوسنتز، محتوای کلروفیل محتوایکلروفیلکل برگ و عملکرد دانه معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که محتوای آب نسبی، سرعت فتوسنتز، هدایت روزنهای، محتوای کلروف یل و عملکرد دانه در شرایط تنش کم آبی زیر اتاقک روزنه ای افزایش یافت . صفات مذکور در CO در مقایسه با شرایط آبیاری منظم کاهش، ولی میزان 2 زیر اتاقک روزنه ای در مقایسه با بذور پرایم نشده افزایش CO بذور پرایم شده با اسید سالیسیلیک جز میزان 2 یافت. بذور پرایم شده با دز 2700 میکرومولا ر اسید سالیسیلیک محتوای آب نسبی بیشتری به خود اختصاص دادند که این امر محافظت علیه تنش خشکی را بهبود بخشید و با افزایش محتوای کلروفیل و هدایت روزنه - ای، سرعت فتوسنتز گیاهان حاصله افزایش یافت . بنابراین بذور پرایم شده با دز 2700 میکرومولا ر اسید سالیسیلیک، بیشترین عملکرد دانه (معادل 4424 و 2475 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تیمار آبیاری منظم و تنشکم آبی) را داشتند.

کلمات کلیدی

, پرایمینگ , تنش کم آبی , اسید سالیسیلیک , لوبیا چشم بلبلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020212,
author = {فرید شکاری and آرش پاکمهر and راستگو, مهدی and مریم وظایفی and میر جلیل قریشی نسب},
title = {اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L ) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {13},
month = {May},
issn = {2538-1822},
pages = {13--29},
numpages = {16},
keywords = {پرایمینگ - تنش کم آبی - اسید سالیسیلیک - لوبیا چشم بلبلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L ) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی
%A فرید شکاری
%A آرش پاکمهر
%A راستگو, مهدی
%A مریم وظایفی
%A میر جلیل قریشی نسب
%J اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2538-1822
%D 2010

[Download]