بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (245-255)

عنوان : ( مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان )

نویسندگان: محمد کافی , احسان عیشی رضایی , متین حقیقی خواه , صادق قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری منابع آب و زمینهای کشاورزی یکی مهمترین فاکتورهای محدودکننده تولید و تهدیدی بر ای تولید پا دار محصولات زراعی در ایران محسوب می شود. به منظور بررسی تأثیر آنتی اکسیدانهای مختلف و سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مربوط به جوانه زنی و گیاهچه ای دو گونه دارویی کاسنی(Cichorium intybus L.) و خار مقدس (Cnicus benedictus L.) مطالعه ای بصورت دو آزمایش جداگانه فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در سال 1388 در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. فاکتور اول مورد مطالعه برای هر گیاه شامل نوع ماده پیش تیمار (آنتی اکسیدان) درچهار سطح (آب مقطر (شاهد)، اسید آسکوربیک با غلظت 40 میلی مولار، ا ید جیبرلیک با 1 میلی مولار و اسید سالسیلیک با غلظت 75 میلیگرم بر لیتر و فاکتور دوم، پنج سطح مختلف شور ی برحسب هد ایت الکتریکی شاهد، 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر بود. براساس نتایج حاصله پیش تیمار با اسید سالسیلیک باعث بهبود خصوصیات جوانه زنی افزودن و گیاهچه ای گونه خار مقدس تحت شرایط شوری شد، ولی در مورد گونه کاسنی این بهبود در پیش تیمار با اسید جیبرلیک رخ داد. هر دو گونه مورد آزمایش در مرحله جوانه زنی تحمل مناسبی نسبت به شوری نشان دادند و در تیمار 20 دسی زیمنس بر متر حدود 60 درصد شاهد جوانه زنی داشتند . بررسی ارتباط بین سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه و ریشه چه نشان داد که همبستگی بالایی بین این صفات بخصوص در گونه کاسنی وجود دارد . بطور کلی میتوان چنین بیان کرد که برای بهبود جوانه زنی تحت شرایط شوری پیش تیمار با اسید سالسیلیک در گونه خار مقدس و اس ید جیبرلی کبرای گونه کاسنی قابل توجیه است

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, پیشتیمار, سرعت جوانه زنی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020215,
author = {کافی, محمد and عیشی رضایی, احسان and حقیقی خواه, متین and قربانی, صادق},
title = {مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {245--255},
numpages = {10},
keywords = {آنتی اکسیدان، پیشتیمار، سرعت جوانه زنی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان
%A کافی, محمد
%A عیشی رضایی, احسان
%A حقیقی خواه, متین
%A قربانی, صادق
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]