بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (323-334)

عنوان : ( اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه )

نویسندگان: مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی، پوشش بنه و وزن بنه بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ی زعفران آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 صورت گر ت. تیمارهای آزمایش شامل چهار اندازه بنه 2-4، 4-6، 6-8 و 8-10 گرم و دو سطح خشکی 100 درصد ظرفیت زراعی و خشکی کامل و دو سطح پوشش بنه) (بنه حاوی پوشش و بنه فاقد پوشش ( بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . صفات مورد بررسی شامل طول، تعداد، وزن تر و خشک ریشه و برگ، ضخامت و پهنای برگ ، میزان کلروفیل برگ اندازه گیری( به روش شیمیایی )، میزان نسبی آب برگ و نشت الکترولیت بود . نتایج نشان داد که وزن تر و خشک، تعداد و طول در تنش خشکی کاهش بسیار معنی داری یافت. کروفیل b و کلروفیل a برگ در شرایط تنش خشکی بسیار کمتر از شرایط 100 ظرفیت زراعی بود. نسبت کلروفیل آ به . کلروفیل ب معادل 50 درصد بود . تأثیر اندازه و پوشش بنه و بر همکنش تیمارها روی کلیه شاخص های مورد بررسی نشان دادند و نسبت کلروفیل و تعداد برگ زعفران شد . درتنش خشکی میزان نسبی آب برگ، برای هردو تیمار پوشش بنه کاهش یافت . نتایج نشان داد که هرچه اندازه بنه بیشتر باشد تضمینی برای رشد بیشتر و بقاء گیاه زعفران درتنش خشکی خواهدبود.

کلمات کلیدی

, کلروفیل, میزان نسبی آب برگ, نشت الکترولیت, وزن ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020217,
author = {ثابت تیموری, مژگان and کافی, محمد and اورسجی, زینب and اروجی, کبری},
title = {اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {323--334},
numpages = {11},
keywords = {کلروفیل، میزان نسبی آب برگ، نشت الکترولیت، وزن ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه
%A ثابت تیموری, مژگان
%A کافی, محمد
%A اورسجی, زینب
%A اروجی, کبری
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]