مدل سازی در مهندسی, دوره (6), شماره (15), سال (2009-1) , صفحات (31-46)

عنوان : ( بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , میثم کلانتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداسازی لرزه‌ای یک روش طراحی لرزه‌ای مقاوم است که به جای افزایش ظرفیت لرزه‌ای سازه، مبتنی بر کاهش نیاز لرزه‌ای می باشد. .در این مقاله سعی شده است اثر دو نوع عمده جداگر لرزه ای در کاهش برش پایه و برش طبقات سازه مورد بررسی قرار گیرد . 4 سازه 2 ،5 ،8 و12 طبقه برای سه حالت با پای گیردار ،با جداساز لاستیکی-سربی و با جداساز پاندولی-اصطکاکی همراه با سختیهای متفاوت ایزولاتورها مدلسازی شده است.مدلهای فوق تحت زلزله های منجیل ،ناغان،طبس و السنترو به وسیله نرم افزار DRAIN-2DX آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی گردیده است . نتایج نشان می دهد که، جداگرهای لاستیکی ـ سربی عموماً جابجایی ماکزیمم طبقات را در سازه‌های کوتاه نسبت به جابجایی ماکزیمم بام این سازه‌ها در حالت گیردار افزایش می‌دهند. اما در مورد جداگرهای FPS نکته مثبتی که وجود دارد آن است که در اکثر موارد جابجایی حداکثر آنها از جابجایی حداکثر سازه‌گیردار در بام بیشتر نمی‌باشد. با استفاده از ایزولاتورها، تعداد سیکل پاسخ تغییر مکانی سازه بخصوص در سازه های سخت تر(کوتاه تر) کاهش می‌یابد. . در سازه‌های کوتاه‌تر ایزوله شده لرزه‌ای، کاهش بسیار بیشتری در درصد تشکیل مفاصل در اعضا نسبت به سازه گیردار مشابه، دیده می‌شود. عموما\" استفاده از ایزولاتورها در سازه‌های کوتاه (بخصوص برای شتابنگاشتهای غالب ایران) بسیار مفیدتر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, جداسازی لرزه ای, جداگر لاستیکی-سربی, جداگر پاندولی-اصطکاکی, جابجایی طبقات و جابجایی نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020219,
author = {شریعتمدار, هاشم and میثم کلانتری},
title = {بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {15},
month = {January},
issn = {2008-4854},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {جداسازی لرزه ای،جداگر لاستیکی-سربی،جداگر پاندولی-اصطکاکی،جابجایی طبقات و جابجایی نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک
%A شریعتمدار, هاشم
%A میثم کلانتری
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2009

[Download]