فقه و اصول, دوره (1), شماره (86), سال (2010-8) , صفحات (135-156)

عنوان : ( تاملی فقهی در ماده 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1-221 لایحه پیشنهادی )

نویسندگان: محمد محسنی دهکلانی , محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی کـه ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی جدید پیشنهادی نیز با تأیید مفاد ماده‌ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه‌ی ختنه‌گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود». همان طور که از دو ماده‌ی مذکور بر می‌آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده‌اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته‌اند، اما در مقابل، نظریه‌ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته‌ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می‌شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رأیی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رأی پیش‌گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مسأله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می‌تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ایلاج, قبل, دبر, زنا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020224,
author = {محسنی دهکلانی, محمد and حائری, محمدحسن and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی},
title = {تاملی فقهی در ماده 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1-221 لایحه پیشنهادی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2010},
volume = {1},
number = {86},
month = {August},
issn = {2008-9139},
pages = {135--156},
numpages = {21},
keywords = {ایلاج، قبل، دبر، زنا، لواط.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی فقهی در ماده 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1-221 لایحه پیشنهادی
%A محسنی دهکلانی, محمد
%A حائری, محمدحسن
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2010

[Download]